بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی

بازدید انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه آفاق از شرکت توسعه ایمن الکترونیک باختران