پزشکی

پزشکی

دستگاه خرد کن پسماند

دستگاه خرد کن پسماند های بیمارستانی

...بیشتر
دستگاه بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی مدل Bl-300

دستگاه بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی با تکنولوژی مایکروویو

...بیشتر
دستگاه بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی مدل Bl-500

دستگاه بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی با تکنولوژی مایکروویو

...بیشتر
دستگاه بی خطر ساز پسماند های عفونی مدل Bl-1000

دستگاه بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی با تکنولوژی مایکروویو

...بیشتر
services